Powołanie Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej „Centrum” nastąpiło w bardzo trudnym okresie zachodzących zmian politycznych i gospodarczych. Postępujący proces prywatyzacji spowodował dość trudne warunki działalności i rozwoju Spółdzielni.

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności w spółdzielczości tzw. „Specustawa” zlikwidowała Centralny Związek Spółdzielni Spożywców „Społem”, a atmosfera z tym związana przyniosła znaczne szkody dla społemowskiej spółdzielczości.

Zmieniające się na przestrzeni lat zarówno Zarządy Spółdzielni jak również Rady Nadzorcze borykały się z nie lada problemami. Nowe warunki gospodarki rynkowej oraz niechętny, a często wręcz wrogi stosunek do społemowskiej spółdzielczości organów administracji terenowej oraz innych właścicieli lokali spowodowały lawinowe wypowiedzenie umów najmu, co w znacznym stopniu ograniczyło ilość posiadanych zakładów.

W pierwszej kolejności prywatyzowały się zakłady agencyjne – 68. W ten sposób nasi agenci i kierownicy zakładów za sprawą prywatyzacji stali się właścicielami lokali, w których dotychczas pracowali. Spółdzielnie Mieszkaniowe, od których wynajmowano lokale tak drastycznie podniosły stawki czynszu, że zmusiło to Spółdzielnię do rezygnacji z prowadzenia wielu zakładów m.in. Akropol, Mokka, Złota Kaczka, Mirowianka i Na Skarpie. Umowy najmu wypowiadane były również przez Gminę – tak została zlikwidowana m.in. kawiarnia Marysieńka. W ten sposób zamknięto 53 zakłady gastronomi otwartej oraz stołówki i bufety pracownicze – łącznie 37.

Spowodowało to również potrzebę znacznego ograniczenia zatrudnienia. Na przestrzeni 4 lat Spółdzielnia zmuszona została do grupowych wypowiedzeń umów. Zwolniono blisko 2.000 osób, którym wypłacono odszkodowania w kwocie ponad 2 mld złotych. Dodatkowo wypłacono ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na kwotę około 1 mld złotych.

Zdobywanie środków na wypłaty odszkodowań oraz spłatę majątku przejętego od WSS Śródmieście odbywało się poprzez wyprzedaż zastawy, sprzętu i wyposażenia w prywatyzowanych zakładach gastronomicznych. Spółdzielnia zbyła swój majątek za kwotę blisko 4 mld złotych. Starania Spółdzielni o zaciągnięcie kredytu w banku nie doszły do skutku, gdyż macierzysta Spółdzielnia – WSS Śródmieście odmówiła poręczenia w banku.

Z uwagi na zmniejszającą się liczbę zakładów gastronomicznych będących w zasobach Spółdzielni rozpoczęto likwidację pozostałych działalności, m. in. sprzedaż samochodów i likwidację bazy transportowej, likwidację magazynów oraz pomieszczeń biurowych.

Znacznie zmniejszyła się również liczba członków Spółdzielni. W związku z wystąpieniem kierowników zakładów gastronomicznych do Urzędu Gminy o przyznanie im lokali w ramach prywatyzacji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o skreśleniu 41 osób z rejestru członków.

Spółdzielnia od samego początku prywatyzacji czyniła starania o pozyskanie lokali.
W roku 1990 udało się pozyskać 2 bary mleczne Bambino, Szwajcarski (a było ich 15), Salę Toastów od Gminy, restaurację, kawiarnię, stołówkę i 5 bufetów od PHZ Intraco, „U Matysiaków” od prywatnej Spółki, zaś w roku 1994 – 1 stołówkę i 2 bufety. Ponadto jedynym z ważniejszych problemów stojących przed Spółdzielnią w tamtym czasie było zagwarantowanie funkcjonowania baru szybkiej obsługi „Praha” – lokal od 25 lat nie był remontowany, a nakaz sanepidu groził natychmiastowym zamknięciem. Problem ten udało się rozwiązać z końcem roku 1990. Obiekt w zamian za remont został wydzierżawiony na preferencyjnych warunkach.

W tym też czasie rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami „Pepsico” o wspólnym prowadzeniu działalności restauracyjnej – Pizza Hut, KFC, Taco Bell w zakładach „Gruba Kaśka” i „Zodiak”.

Po dwuletnim okresie negocjacji w 1992 roku utworzona została spółka z ograniczona odpowiedzialnością „Spolpep” z siedzibą w Warszawie na okres 15 lat. Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna „Centrum” objęła 50% udziałów, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci ustanowionego na rzecz spółki prawa używania na zasadzie dzierżawy baru szybkiej obsługi „Gruba Kaśka” i „Zodiak”. W przyszłych latach z tytułu zarządzania obiektami budżet zasilały znaczne środki pieniężne, które ustabilizowały sytuacje finansową Spółdzielni.

W 1993 r. zlikwidowane zostały bary szybkiej obsługi „Gruba Kaśka” i „Zodiak” i przekazane do Spółki. Działalność handlowa Spółki „Spolpep” rozpoczęła się 10 sierpnia 1993 r. w „Grubej Kaśce” a 1 grudnia 1993 r. w „Zodiaku”.

Dzięki poprawie sytuacji finansowej Spółdzielni w 1993 r. po raz pierwszy w historii zorganizowano 2 wycieczki, w których udział brali pracownicy i członkowie Spółdzielni – do Paryża i do Wiednia. W kolejnych latach kontynuowano pomysł, dzięki czemu pracownicy Spółdzielni wybrali się również do Włoch, Grecji czy Londynu.

Rok 1993 był pierwszym rokiem w którym rozpoczęto tradycję wręczania paczek z okazji świąt w ramach akcji socjalnej. W 1994 roku Spółdzielnia obchodziła swój pierwszy okrągły jubileusz 5 – lecia powstania Spółdzielni. Z tej okazji Zarząd wypłacił nagrody pracownikom.

W tym roku Spółdzielnia wydzierżawiła zakład „Przy Kurierze” firmie „Pepsico”. Wcześniej zmieniła 3 – ch agentów, ale wyniki były niezbyt korzystne.